Amphos 21 presenta els resultats de mig termini de la prova de millora de la qualitat d’aqüifers amb aigua regenerada a Menorca

Amphos 21, en UTE amb Northline Solutions SL, está duent a terme una prova pilot de regeneració d’aigua del terciari de l’EDAR de Sant Lluís, Menorca, per a injectar-la amb pous profunds a l’aqüífer. Aquesta prova pilot, iniciada a l’octubre de 2022, porta injectats vora 5000 m3 d’aigua regenerada que ha aconseguit millorar en un 5-10% la salinitat dels pous de control. El Conseller de mei Ambient Miquel Mir, va fer una visita a la planta pilot el dimecre 22 de març en presència de diverses autoritats regionals i del personal tècnic d’Amphos 21.

Amphos 21 presenta los resultados de medio plazo de la prueba de mejora de la calidad de acuíferos con agua regenerada en Menorca.

Amphos 21, en UTE con Northline Solutions SL, está llevando a cabo una prueba piloto de regeneración de agua del terciario de la EDAR de San Luis, Menorca, para inyectarla con pozos profundos en el acuífero. Esta prueba piloto, iniciada en octubre de 2022, lleva inyectados cerca de 5000 m3 de agua regenerada que ha logrado mejorar en un 5-10% la salinidad de los pozos de control. El Consejero de Medio Ambiente Miquel Mir, realizó una visita a la planta piloto el miércoles 22 de marzo en presencia de varias autoridades regionales y del personal técnico de Amphos 21.

Amphos 21 presents the mid-term results of the test to improve the quality of aquifers with regenerated water in Menorca.

Amphos 21, in a joint venture with Northline Solutions SL, is carrying out a pilot test to regenerate water from the tertiary WWTP in Sant Lluís, Menorca, to inject it with deep wells into the aquifer. This pilot test, started in October 2022, has injected around 5000 m3 of regenerated water which has managed to improve the salinity of the control wells by 5-10%. The Environment Minister Miquel Mir visited the pilot plant on Wednesday 22 March in the presence of several regional authorities and Amphos 21 technical staff.

Enllaç noticia television:

https://ib3.org/la-infiltracio-daigues-regenerades-a-laquifer-de-sant-lluis-nha-reduit-un-5-la-salinitzacio

enllaç premsa escrita:

https://www.menorca.info/menorca/local/2023/03/22/1904409/prueba-piloto-infiltracion-agua-sant-lluis-reduce-salinidad-acuifero.html

  • Categoría de la entrada:Noticias